Likvidace baterií


Odkaz na Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG)

"Použité elektrické a elektronické přístroje nesmí být dle evropských předpisů* předány do neroztříděného sídlištního odpadu. Musí být tříděny. Symbol popelnice na kolečkách upozorňuje na nutnost tříděného sběru. Pomozte i vy při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby přístroje, které už nebudete chtít dále používat, byly odevzdány do k tomu určených systémů tříděného sběru.

V Rakousku jste ze zákona** povinni odstranit odpadní zařízení odděleně od netříděného sídlištního odpadu. Veřejnoprávní subjekty pro odstraňování odpadů (komuny) pro tento účel zřídily sběrny, ve kterých jsou odebírány odpadní zařízení ze soukromých domácností vaší oblasti pro vás bezplatně. Je možné, že právní subjekty pro odstraňování odpadů odpadní zařízení vyzvednou i ve vaší soukromé domácnosti. Informujte se prosím rovněž o vašem lokálním kalendáři svozu odpadů nebo u vaší městské či obecní samosprávy o možnostech vrácení nebo sběru odpadních zařízení, která jsou ve vaší oblasti k dispozici. *Směrnice 2002/96/ES Evropského Parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických odpadních zařízeních. **Zákon o uvádění na trh, vrácení a ekologické likvidaci elektrických a elektronických přístrojích (Zákon o elektrických a elektronických přístrojích - ElektroG) z 16. března 2005. Další upozornění k likvidaci baterií: Dle § 18 odst. 1 Zákona o bateriích upozorňujeme na to, že jste jako koncový spotřebitel ze zákona povinen odevzdat zpět vybité baterie. Baterie nám mohou být po použití bezplatně vráceny. Upozorňujeme vás na to, že i každý jiný subjekt, který jako distributor předává baterie na koncového uživatele, je povinen odevzdat od koncového uživatele baterie v prodejním místě nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo v zásilkovém skladu (v případě online prodejců). Povinnost ke zpětnému odběru se omezuje na vybité baterie druhu, který prodejce má nebo měl ve svém sortimentu jako nové baterie, stejně jako na běžné množství, jehož se koncový uživatel zbavuje. Symboly zobrazené na bateriích mají tento význam:

 = Baterie nesmí být předána do domovního odpadu!"